طرح ویژه ممانعت از ورود آقایان به واگن بانوان با همکاری پلیس مترو در حال اجراست.

در خبری که ایسنا منتشر کرده، حفظ کرامت انسانی بانوان، امنیت روانی و آرامش خاطر آنها دلیل اجرای این طرح است.