رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه گفت: در سال گذشته ۱۴۹۹ مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه روانه زندان شدند.به گزارش مهر، سید اسدالله جولایی افزود: محکومان به ایفای تعهدات مهریه و نفقه هرکدام به ترتیب با ۱۴۹۹ و ۶۷۷ محبوس شدند.