مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با اشاره به اینکه مراکز معاینه فنی آماده مراجعه مردم برای اخذ گواهی معاینه فنی هستند؛ بر ضرورت بررسی ایمنی خودرو پیش از انجام سفرهای نوروزی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، عبداله متولی گفت: بخشی از حوادث خودرویی کشور به واسطه سهل انگاری در بررسی وضعیت ایمنی و شناسایی نقص فنی خودروها رخ می‌دهد؛ بنابراین به راحتی می‌توان با اخذ گواهی معاینه فنی و شناسایی نقایص فنی خودرو از بروز حوادث در این بخش جلوگیری کرد.