مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: مقرر شد آن دسته از رانندگانی که تاکنون علی رغم اینکه امکان واکسیناسیون فراهم شده، اما واکسن تزریق نکرده‌اند پروانه فعالیت‌شان تعلیق شود. به گزارش ایسنا، مرتضی ضامنی گفت: از فعالیت تاکسی‌هایی که نسبت به نصب تصویر کارت واکسن دیجیتال بر روی شیشه جلو اقدام نکرده‌اند ممانعت به عمل می‌آید.