عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتارهای ضداجتماعی در حوزه ترافیک در مردان حدود سه برابر بیشتر از زنان است.

به گزارش ایرنا، حمید سوری، با بیان اینکه شیوع این رفتار ناپسند در دنیا بسیار زیاد و در حال افزایش است، افزود شخصیت ضداجتماعی اختلالی است که عملاً فرد نمی‌تواند با موازین اجتماعی خود را سازگار کند و در قبال رفتاری که انجام می‌دهد احساس گناه یا پشیمانی ندارد. معمولاً این رفتار به‌صورت مداوم انجام می‌شود، این افراد قوانین موجود را زیرپا می‌گذارند، اما خود را بزهکار تلقی نمی‌کنند.