نماینده مجلس شورای اسلامی از میزان بودجه مصوب برای طرح تعالی جمعیت و خانواده خبر داد.

محمدحسن آصفری، گفت: ۱۹ هزار میلیارد تومان در این حوزه مصوب شده که امیدواریم این مهم اجرایی شود.