رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران از وجود 7.5 میلیون نفر بی‌سواد در ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، شاپور محمدزاده، گفت: این رقم حدودا 10 درصد جمعیت کشور است.

او در تشریح شرایط سواد آموزی در کشور نیز گفت: «با اجرای طرح بسیج عمومی سوادآموزی در سال 1369 و آموزش بیش از 4.1 میلیون نفر بی‌سواد مطلق در طول یک دهه، در سال 1375 نرخ باسوادی در ایران با 18 درصد افزایش به 79.5 درصد رسید. این افزایش در سرشماری 1385، 90 و 1395 به ترتیب به 84.6درصد، 84.8 درصد و 87.6 درصد ادامه پیدا کرد».

به گفته محمدزاده در برآورد سال 1400 رقم باسوادی در ایران به 90.5 درصد افزایش یافته است.