مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه تعداد معلولین استان تهران برحسب نوع معلولیت، ۱۹۹ هزار و ۴۱۹ مورد گزارش ‌شده است، اعلام کرد که بیشترین نوع معلولیت با ۶۷ هزار و ۷۳۷ مورد مربوط به معلولیت جسمی و حرکتی است که بیش از ۳۳ درصد معلولیت‌ها را شامل می‌شود.به گزارش ایسنا، امین یادآور شد: طبق آمارها از این تعداد، ۶۷ هزار و ۷۳۷ مورد (۳۳.۹۵ درصد) دچار معلولیت جسمی و حرکتی، ۴۵ هزار و ۲۶۳ مورد (۲۲.۸۲ درصد) دچار معلولیت ذهنی، ۱۸ هزار و ۵۷۴ مورد (۹.۲۷ درصد) دچار معلولیت بینایی، ۲۵ هزار و ۳ مورد (۱۲.۵۴ درصد) دچار معلولیت شنوایی، ۱۲ هزار و ۵۲۹ مورد (۶.۲۲ درصد) دچار معلولیت اعصاب و روان و ۳۰ هزار و ۳۱۳ مورد (۱۵.۱۷ درصد) دچار معلولیت صوت و گفتار گزارش‌شده است که درمجموع معادل ۱۹۹ هزار و ۴۱۹ مورد را شامل می‌شود.