شاخص نسبت تعداد دانش‌آموز به معلم ورزش در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که معادل ۵۵۹.۷۵ نفر است!به گزارش ایسنا، این میزان در مقایسه با نسبت کل دانش‌آموزان به معلم ۲۲.۰۵ نفر است که بیانگر وضعیت نامطلوب نیروی انسانی متخصص در حوزه ورزش مدارس است.