یک جمعیت‌شناس گفت: ۱۹۱ مرد در سن ازدواج در مقابل جمعیت ۱۰۰ نفری زنان در سن ازدواج قرار دارند. به گزارش ایسنا محمود مشفق گفت: تعداد پسران ۲۰ تا ۳۹ ساله مجرد پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت دختران ۱۵ تا ۳۴ ساله مجرد سه میلیون نفر است.