داریوش مختاری، یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی به ایسنا گفت: ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیم‌های شورای عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه ‌شدن قرار داده است.