رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: رشادت‌های علی لندی وارد کتاب‌های درسی می‌شود. به گزارش ایلنا، حسن ملکی اظهار کرد: فداکاری شهید لندی در کتاب‌هایی مانند زبان و ادبیات فارسی، آمادگی دفاعی، مطالعات اجتماعی و حتی کتاب‌های هنر، قابل‌طرح است.