رئیس اورژانس اجتماعی گفت: سال گذشته در مجموع ۳۸ درصد تماس‌ها با اورژانس اجتماعی در خصوص خشونت خانگی بود. به گزارش ایرنا، محمود علیگو رئیس اورژانس اجتماعی گفت: پیش‌تر کودک‌آزاری در صدر خشونت‌های خانگی براساس میزان تماس‌های گرفته شده با شماره ۱۲۳ قرار داشت اما اکنون ‌همسرآزاری رتبه نخست این تماس‌ها را به خود اختصاص داده‌ است.