رئیس بیمارستان سینا از کمبود پرستار و نیروی انسانی در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان‌ها خبر داد.  به گزارش ایسنا، محمد طالب‌پورگفت: همچنان مشکل کمبود تخت در بخش آی‌سی‌یو احساس می‌شود و متأسفانه تعداد زیادی از بیماران بدحال در بخش‌ها مانده‌اند؛ چراکه آی‌سی‌یو‌ها همگی پر هستند. نیروی انسانی برای ایجاد آی‌سی‌یو جدید وجود ندارد و پرستارانی که آی‌سی‌یو را بچرخانند خیلی کم هستند و حتی باوجوداینکه با رقم‌های بیشتر هم پیشنهاد کار در این بخش را ارائه کردیم اما کسی نمی‌آید که بتوانیم آی‌سی‌یو جدید ایجاد کنیم. ما در شرایط عادی هم پرستار آی‌سی‌یو کم داشتیم زیرا یک پرستار شاغل در آی‌سی‌یو به‌اندازه یک پزشک عمومی باید مهارت و تبحر داشته باشد و باسواد باشد.