رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی و واکنش سریع اپیدمی کرونا از جهش دوباره ویروس کرونا با عنوان «لامبدا» در برخی کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد.حمید سوری درباره شرایط کشور در روزهای آتی به ایسنا گفت: گزارش‌هایی از ترکیه و برخی کشورهای همسایه از جهش لامبدا داریم؛ بنابراین خطرش بیخ گوش ما است و با توجه به اینکه کنترل درستی بر ترددهای ما صورت نمی‌گیرد، هر لحظه ممکن است جهش لامبدا در کشور گزارش شود و روزهای آینده بسیار نگران کننده است.