عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری پول نظافت را به پیمانکاران می‌دهد، اما متاسفانه کم‌توجهی و نظارت ضعیف باعث شد مردم از این مساله گلایه داشته باشند. به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی در پایان جلسه دیروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره وضعیت رفت و روب سطح شهر گفت: مردم از وضعیت رفت و روب شهر گله دارند و در جلسه این مساله مورد تاکید قرار گرفت که معاونت خدمات شهری تذکرهای بیشتری بدهد و بازدیدها از مناطق بیشتر شود.