رییس سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدن با بیان اینکه ایران کانون گرد و غبار در منطقه شده‌ است، گفت: از ۴۳ مخاطره در جهان، ۳۴ مخاطره در کشور ما رخ می‌دهد. به گزارش ایلنا، علیرضا شهیدی گفت: زمین‌های کشور در حال خشک شدن هستند و بیابان زایی در حال افزایش است. به گفته او خشکسالی یکی از بحران‌های کشور است و سبب شده تا چاه‌های غیر‌مجاز افزایش پیدا کند و این موضوع به فرونشست منجر می‌شود. فرونشست‌هایی که برخی از نقاط کشور را خالی از سکنه کرده و این برای امنیت کشور خوب نیست. ما ۶۶۰ دشت داریم که بیش از ۳۰۰ دشت مان وضعیت قرمز فرو نشست دارد.