معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی: بی‌خطر و بدون ضرر بودن نخستین واکسن تزریقی - استنشاقی پروتئین نوترکیب کرونا با نام «رازی کوو پارس» مورد تایید قرار گرفت.