رنگ موی پاشیده شده روی نقش برجسته چشمه‌علی توسط گروه حفاظت ایکوم ایران بررسی و به‌صورت محدود، پاک‌سازی شد اما این مواد نفوذ زیادی به سنگ کرده‌اند. به گزارش مهر، بهنود گوهربین، عضو این گروه توضیح داد: بعد از پاک‌سازی سطوح، با دوربین عمق نفوذ مواد را بررسی کردیم که متوجه شدیم مواد داخل سنگ نفوذ زیادی داشته است. بنابراین پاک شدن کامل آلودگی کار مشکلی است. بااین‌وجود پاک‌سازی اولیه انجام شد. پس باید پاک‌سازی نهایی انجام شود.