مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: ۸۵درصد کودکان جذب‌شده از اتباع غیرایرانی هستند. به گزارش ایلنا، امین شاهرخی در پاسخ به این سوال که آیا کودک اتباعی از کشور طردشده است، تصریح کرد: در این طرح یک خانواده از اتباع با توجه به اینکه مجدداً کودک خود را برای امرارمعاش به خیابان فرستاده بودند، براساس کنوانسیون بین‌المللی به جهت اینکه غیرقانونی هم وارد کشور شده بودند و هیچ‌گونه اقامت قانونی نداشتند از طریق نیروی انتظامی و اداره اتباع از کشور طرد شدند. شاهرخی خاطرنشان کرد: اتباعی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده باشند، خدمات حمایتی به آن‌ها ارائه می‌شوند و تا جایی که قانون اجازه دهد از آن‌ها حمایت می‌کنیم.