مدیرعامل شرکت شهر سالم ناباروری خودخواسته را شکل جدید ناباروری دانست که به دلایل اجتماعی و اقتصادی رو به افزایش است. به گزارش ایلنا، چوبینه گفت: زوجینی را می‌بینیم که باوجودآنکه قدرت باروری دارند ولی نمی‌خواهند بارور بشوند یا اساساً تمایلی به داشتن فرزند ندارند. ناباروری‌های خودخواسته می‌تواند تعریف جدیدی از ناباروری ایجاد کند. او افزود: این خطر فزاینده، به‌خصوص برای جوامعی که اهمیت داشتن فرزند برایشان بسیار مهم است و یا مثل کشور ما به سمت پیری جمعیت حرکت می‌کنند، بسیار جدی است که عمدتاً می‌تواند دلایل اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.