رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تفاوتی که طرح کنونی ساماندهی کودکان کار و خیابان با قبلی دارد این است که کودکان کار از روی عنبیه در این طرح شناسایی‌شده و از این طریق یک کد منحصربه‌فرد برای آنان ایجاد می‌شود. به گزارش ایرنا، وحید قبادی دانا بیان کرد: با شناسایی کودکان کار از روی عنبیه در طرح ساماندهی، از تکرار کار آن‌ها و اینکه به خانواده‌ها سپرده شوند و دوباره سر چهارراه‌ها حاضر شوند، پرهیز شده است. او افزود: برخی از این کودکان، کودکان نیازمندی هستند که برای امرارمعاش و برخی دیگر براثر بیماری اعضای خانواده سر چهارراه‌ها هستند. برخی دیگر از این کودکان نیز از سوی باندهای قاچاق کودک یا باندهای سوءاستفاده‌گر، سازمان‌دهی شده‌اند.