یک عضو شورای شهر تهران بر لزوم تشکیل شورا و شهرداری مستقل برای شهرری تأکید کرد. به گزارش ایسنا، ناهید خداکرمی گفت: منطقه‌ای که فرمانداری مستقل دارد باید شورا و شهرداری مستقل نیز داشته باشد تا از همه ظرفیت‌های موجود در محدوده بتوانند استفاده کنند و تحقق این موضوع به نفع شهر تهران نیز خواهد بود. او افزود: آنچه باعث شده شهرری بــا تمام ظرفیت‌هایی که دارد نتواند از نعمت‌های موجود استفاده کند این است که خلاقیت و نوآوری در اداره منطقه کم اســـت لذا نیاز است که شورا و شهرداری مستقل در شهرری تشکیل شود.