براساس آمار و اطلاعات شهرداری تهران میزان پسماند تولیدی در شهر تهران از ۷۵۰۰ تن به ۴۹۰۰ تن در روز کاهش پیدا کرده بود اما با شیوع ویروس کرونا پسماندهای تولیدی در پایتخت به همان میزان سابق یعنی ۷۵۰۰ تن بازگشت اما با این تفاوت که حجم قابل توجهی دستکش و ماسک ترکیب همیشگی پسماند را برهم زد.