آلودگی هوا در تهران تشدید شده و در برخی نقاط وضعیت هوا از حالت قرمز به رنگ بنفش تغییر کرده است. به گزارش  فارس، شاخص کیفیت هوا  در روز دوشنبه میانگین بر عدد ۱۷۵ قرار گرفت و در اکثر نقاط تهران آلودگی هوا افزایش یافت. منطقه سوهانک تهران و ازگل از جمله نقاط بنفش به لحاظ آلودگی هوا است و شاخص کیفیت هوا بالاتر از ۲۰۲ است.