عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در میان تمام دستگاه‌ها، شهرداری در میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه اول را دارد، گفت: اجرای آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق گزارش‌دهندگان ضروری است. به گزارش فارس، مجید فراهانی اظهار کرد: اقدام قاطع بدون اغماض و سریع دستگاه‌های نظارتی شهرداری و سایر نهادهای مسئول در رسیدگی به تخلفات امیدبخش فردای بهتر برای زندگی در تهران است.