عضو شورای شهر تهران با اشاره به تراکم‌فروشی‌های خارج از ضابطه گفت: این امر سبب ایجاد ۴۰۰ هزار خانه بدون سکنه در تهران شده است. به گزارش فارس، مجید فراهانی، بیان کرد: تهران ۴۰۰ هزار خانه خالی و بدون سکنه دارد و به دلیل اینکه تراکم‌فروشی مقرون‌به‌صرفه بوده این اتفاق رخ داد. او بیان داشت: امروزه از حدود ۱۰۰ هزار هکتار باغ در سطح شهر تهران بیش از ۲۵۰۰هکتار آن از بین رفته و تنها ۲۴۰۰ هکتار باقی‌مانده است و حالا این سؤال مطرح است که چرا طی ۱۰ سال فقط در منطقه یک بیش از ۵۶ هکتار باغ نابودشده است.