رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو گفت: اکنون نیمی از کشور تحت تاثیر پدیده بیابان‌زایی قرار دارد که موجب بروز پدیده‌هایی مانند فرونشست زمین شده که در این راستا شاهد پایین رفتن زمین حتی تا عمق ۵۴ سانتیمتر در برخی نقاط کشور هستیم.  به گفته محمد درویش در تهران فرو نشست ۹۰ برابر استاندارد جهانی است.