معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان طی ۲۰ سال گذشته به چهار هزار نفر دارای اختلال هویت جنسی حمایت‌های اجتماعی ارائه کرده است. به گزارش ایرنا، حبیب‌الله مسعودی فرید افزود: مبحث اختلالات هویت جنسی از جنس پزشکی است و تشخیص و درمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و حمایت‌های اجتماعی از آن‌ها را نیز سازمان بهزیستی انجام می‌دهد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: این سازمان قبل از درمان وارد مبحث اختلالات هویت جنسی نمی‌شود، اما بعد از تشخیص و درمان، وارد حمایت‌های اجتماعی می‌شود.