مدیر امور حوادث و بلایای سازمان اورژانس کشور گفت: ۹۳ درصد کشور روی گسل‌های فعال قرار دارد. به گفته حمیدرضا خانکه، ۵۰ درصد کشور را سیل تهدید می‌کند و حداقل در ٢٠ سال گذشته ۶٠ درصد خسارتی که در حوادث دیدیم ناشی از سیل بوده است.