مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت‌: شورای عالی معماری دو مصوبه در خصوص لزوم خروج انبارهای نفت از تهران دارد و همچنین در گذشته توافقی میان نوذری وزیر نفت اسبق و شهردار وقت در خصوص خروج انبارهای نفت منعقد می‌شود که این مصوبات می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.