رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: متأسفانه اخیراً گزارش‌های بسیار زیادی از جعل و سوءاستفاده از مهر و سربرگ برخی از پزشکان توسط افراد فاقد صلاحیت ارسال‌شده است. به گزارش ایلنا، محمدعلی اسفنانی نسبت به جعل و سوءاستفاده از مهر پزشکان هشدار داد و اظهار کرد: متأسفانه اخیراً گزارش‌های بسیار زیادی از جعل مهر و سربرگ‌های برخی از پزشکان توسط افراد فاقد صلاحیت پزشکی ارسال‌شده است. با توجه به هماهنگی‌هایی که با وزارت بهداشت صورت گرفته است چنانچه این موضوع اثبات شود برخورد شدیدی صورت خواهد گرفت.