با دستور هیات نظارت بر مطبوعات، روزنامه جهان صنعت توقیف شده است. محمدرضا سعدی، مدیرمسئول این روزنامه به ایرنا گفت: «دوشنبه ۲۰ مرداد ماه، در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات، به‌سبب انتشار یک مصاحبه در شماره (یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹)، حکم به توقیف موقت روزنامه جهان صنعت داده شد.» جهان صنعت در شماره روز یکشنبه خود مصاحبه‌ای با محمدرضا محبوب‌فر، عضو ستاد مقابله با کرونا منتشر کرد که آمار کرونا را مهندسی‌شده و غیرواقعی خوانده بود. دیروز در اینکه محبوب‌فر، عضو ستاد مقابله با کرونا هست یا خیر نیز تردیدهایی مطرح شد.