رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پس از اتفاقی که برای مرکز درمانی سینااطهر افتاد در کل کشور مراکزی پرخطر و ناایمن شناسایی و در مورد صدور اخطار به آنها از سوی بخش‌های مرتبط بررسی شده، گفت: در تهران ۴۳۱ هزار مرکز درمانی داریم که حدود ۱۹۰ هزار آنها ناایمن و پرخطر هستند.