رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که ۳۴ هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد که تنها ۲۲۰ ساختمان ایمن شدند. به گزارش ایسنا، محسن هاشمی گفت: بعد از پلاسکو پایش زیادی از ساختمان‌ها در تهران انجام شد و حدود ۳۴ هزار ملک ناایمن تشخیص داده شد که تاکنون تنها ۲۲۰ ملک ایمن شده و ۳۲۰۰ ملک در حال ایمن‌سازی هستند و در مورد نزدیک به ۳۰۰۰ ملک اقدام خاصی نکردند. هاشمی با بیان اینکه ما در شورای شهر ضابط قضایی نداریم و زمانی می‌توانیم اقدام کنیم که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم‌گیری شود، تصریح کرد: ضوابط قضایی در این موارد با وزارت بهداشت و وزارت کار است و ما گزارش ناایمنی را هم به وزارت بهداشت و وزارت کار می‌دهیم.