فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد پلیس با شبکه‌ها و سرشبکه‌های به‌کارگیری کودکان کار و خیابان خبر داد. سردار حسین رحیمی گفت: کودکان کار باید مورد حمایت همه‌جانبه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف باشند اما با افرادی که اقدام به سوءاستفاده و به‌کارگیری این کودکان کرده‌اند باید برخورد شود. اینکه هر صبح ده‌نفر توسط فردی در سر یک چهارراه پیاده شد و غروب آنها را جمع آوری کنند موضوعی که باید نوع مواجهه با آن نیز متفاوت باشد و نگاه‌ دستگاه‌های مسئول، سمن‌ها و ... باید نسبت به این موارد تفاوت داشته باشد. ما هم به عنوان پلیس اجازه نمی‌دهیم تا افراد سودجو اینطور از این کودکان سوءاستفاده کنند. به همین دلیل نیز قطعا با شبکه‌ها و سرشبکه‌ها و کسانی که چنین اقداماتی را انجام دهند، برخورد می‌کنیم.