مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه گفته که بر اساس نتیجه آزمایش‌ها علت فوت آسیه پناهی «بیماری حاد قلبی» تشخیص داده‌شده است.  به گزارش ایسنا، سلیم خانی افزود:اگر مقام قضایی تشخیص دهد که رابطه سببیت بین استرس، بیماری و فوت این شخص وجود داشته و باید این موضوع بررسی شود، مجدداً این رابطه را هم بررسی خواهیم کرد. آسیه پناهی اوایل خرداد بعد از درگیری با مأموران شهرداری کرمانشاه بر سر خراب کردن خانه‌اش درگذشت و توجه افکار عمومی را برانگیخت.