یونیسف پانسمان بیماران پروانه‌ای را به ایران ارسال کرد.  به گزارش ایلنا، سازمان یونیسف در ایران در توییتر خود نوشت: یونیسف با حمایت مالی دولت آلمان توانست پانسمان‌های موردنیاز کودکان پروانه‌ای را تهیه کند و  به ایران بفرستد.  این کار به دلیل درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام‌شده است.