دلیل ٨٠ درصد مرگ و میرها بیماری‌های غیرواگیر است

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بیماری‌های غیرواگیر درحال حاضر، مهم‌ترین تهدیدکننده سلامت در جهان و همین‌طور در ایران محسوب می‌شود. بیش از ٨٠ درصد مرگ‌ومیر در کشور به علت بیماری‌های غیرواگیر رخ می‌دهد.

به گزارش ایلنا، افشین استوار اظهار کرد: بیماری‌های غیرواگیر درحال حاضر، مهمترین تهدیدکننده سلامت در جهان و همین‌طور در ایران محسوب می‌شود. بیش از سه‌چهارم موارد به علت ٤ بیماری اصلی بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، سرطان‌ها و بیماری‌های مزمن تنفسی است.

او اضافه کرد: وزارت بهداشت مصمم است که بار بیماری‌های غیرواگیر را در کشور از طریق اجرای برنامه‌های مؤثر و هزینه اثربخش کاهش دهد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت بیان کرد: ادغام برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در نظام سلامت با الهام از ایده پوشش همگانی سلامت در راستای هدف حفاظت مالی از مردم، تأمین دسترسی و بهبود کیفیت خدمات از برنامه‌های اصلی وزارت بهداشت در این زمینه است.