منال حمید در الخلیج آنلاین  نوشت: امارات و عربستان سعودی بر پادشاهی عمان فشار می‌آورند تا مواضع خود در قبال تعدادی از مسائل منطقه‌ای را تغییر دهد. پادشاهی عمان در رابطه با نزاع های بین دولتهای خلیج فارس، موضع بی طرفی را اتخاذ نموده است. پس از هدف قرار گرفتن ایران با تحریمهای اقتصادی آمریکا، عربستان و امارات از این ناحیه بر عمان فشار می‌آورند و آن را به قطع روابط با ایران دعوت می‌کنند.