فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: قهر با صندوق مشکلی را حل نمی‌کند. فردا می‌تواند خیلی دیر برای تاسف و اندوه باشد. به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کسانی که شرکت نکردند چونان کسانی که شرکت کردند اقدام شهروندی خویش را انجام دادند و تصمیم‌شان محترم است، اما یادآور می‌شود که قهر با صندوق مشکلی را حل نمی‌کند. به آینده ایران بیشتر بیندیشیم. فردا شاید برای تاسف‌خوردن خیلی دیر باشد!