جامعه‌شناس و مشاور مسعود پزشکیان گفت: این یک دروغ بزرگ است که دولت‌ها با هم فرق ندارند. انتخابات و رأی دادن و رأی ندادن را حیثیتی نگاه نکنیم؛ مسأله سیاست، مسأله قدرت‌ است. به گزارش جماران، محمد فاضلی، در نشست «انتخابات، مقاومت نامحدود»، با بیان اینکه «من امیدی به راهکارهای خشن و یکباره نمی‌شناسم»، یادآور شد: هزاران اصلاح در ایران روی میز داریم که دولت‌ها برای‌ انجام‌ آنها قدرت‌ دارند.