مرکز رسانه قوه قضائیه از اعلام جرم دادستانی تهران علیه حاشیه نیوز و بامدادنو خبر داد. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: طبق رصدهای صورت گرفته و به واسطه انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات از سوی حاشیه نیوز و بامدادنو، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد. همچنین مدیران مسئول این دو رسانه برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده به دادستانی تهران احضار شدند.