رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.