العربیه نوشت: در حالی که اسرائیل برای حمله احتمالی ایران در پاسخ به بمباران کنسولگری‌اش در دمشق آماده می‌شود، یدیعوت آحارونوت نوشت:« ایران در آخرین لحظات حمله‌ علیه اسرائیل را به دلیل هشدار آمریکا 

به تعویق انداخت.»