عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت: مردم از ما توقع ندارند که توجیه‌گر کارهای غلط مسئولین بشویم، مثلاً در چای دبش اختلاس شده روحانیت باید از مسئولین مطالبه روشنگری کند. مردم می‌خواهند بدانند اینها که بودند؟ اینکه آقای رئیس‌جمهور بگوید ما یک سال پیش متوجه شدیم کفایت نمی‌کند. بفرمایند بعد از آن چه کار کردند؟ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار جمعی از مبلغین اعزامی به مساجد و مراکز دینی مازندران در ماه رمضان،  همچنین خطاب به روحانی ماجرای درمانگاه قم، تصریح کرد: مرتکب فعل حرام شدی.