امام جمعه اهل سنت زاهدان از آغاز دادگاه مربوط به «جمعه خونین» زاهدان خبر داد. مولوی عبدالحمید، در ایکس نوشت: «دادگاه جنایت جمعۀ خونین زاهدان پس از انتظاری طولانی با احضار افراد معدودی از مأموران نیروی انتظامی تشکیل شد.» وی در ادامه از نحوه برگزاری این دادگاه و مصونیت برخی آمران و عاملان انتقاد کرد.