هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه نمایشگاه مطبوعات به خبرگان گفت که شورای نگهبان اخیرا طرح شفافیت را از مجلس دریافت کرده و این طرح در نوبت رسیدگی شورای نگهبان است. وی افزود: شورای نگهبان چند طرح دیگر را نیز برای بررسی در دست دارد از جمله طرح بودجه را.  اما طرح عفاف و حجاب را هنوز شورای نگهبان دریافت نکرده و طبیعتا در نوبت رسیدگی شورا قرار ندارد.  گفتنی است شورای نگهبان تاکنون چندین بار با ایراد به طرح عفاف و حجاب آن را به مجلس بازگردانده است.