وزیر کشور گفت: تجمیع تعرفه رأی ۲ انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برای صرفه‌جویی در چاپ بوده است. احمد وحیدی اظهار کرد: تعرفه‌ها یکی نشده است بلکه در واقع این کار برای صرفه‌جویی در چاپ است. تعرفه رای  از وسط دو تا می‌شود و هرکدام به صندوق خود انداخته می‌شود. وی در پاسخ به ین پرسش که اگر رای‌ها در صندوق اشتباهی انداخته شود، آرا باطل می‌شود؟ گفت: اگر معلوم باشد که رای اشتباه در صندوقی انداخته شده است، می‌توان آن رای را درست کرد.