دیوان‌عالی کشور ۲ سال حبس تعلیقی اردشیر مطهری نماینده گرمسار را نقض کرد. دیوان‌عالی کشور رأی صادره در شعبه67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر محکومیت اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی به دوسال حبس تعلیقی در موضوع کانال تلگرامی حسابکشی را به‌لحاظ موازین و مقررات قانونی نادرست دانسته و آن را بر اساس بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نقض کرد.